Usytuowanie studni

Tekst poniższy pochodzi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – patrz źródło Rozdział 6 Studnie § 31. 1. Odległość studni dostarczającej…

Usytuowanie budynku

Tekst poniższy pochodzi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – patrz źródło Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej Rozdział 1 Usytuowanie budynku…

ZUDP

ZUDP (czasem skrótowo nazywane ZUD) to istniejąca w większości starostw powiatowych Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zespół taki zajmuje się koordynowaniem projektów zgłaszanych przez poszczególnych inwestorów i dostawców mediów. Celem…

Powierzchnie – definicje

Powierzchnia użytkowa Polska Norma PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru”obowiązywała powszechnie do 1999 roku. Norma ta została zastąpiona przez Polski Komitet Normalizacyjny normą PN-ISO 9836:1997„Właściwości użytkowe w budownictwie….

Usytuowanie budynku na działce – kierunki świata

Rozplanowanie pomieszczeń w domu zależy w znacznym stopniu od tego, jak usytuowana jest działka. Należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad, które ułatwią podjęcie ważnych decyzji. Jeśli mamy…

Usytuowanie śmietnika – miejsca gromadzenia odpadów stałych

Tekst poniższy pochodzi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – patrz źródło Rozdział 4 Miejsca gromadzenia odpadów stałych §…

Słownik pojęć – Adaptacje projektów gotowych

Zabudowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi. Zabudowa zagrodowa – należy przez to rozumieć w szczególności…