Kategoria: Słownik pojęć

Powierzchnie – definicje

Powierzchnia użytkowa Polska Norma PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru”obowiązywała powszechnie do 1999 roku. Norma ta została zastąpiona przez Polski Komitet Normalizacyjny normą PN-ISO 9836:1997„Właściwości użytkowe w budownictwie….

Słownik pojęć – Adaptacje projektów gotowych

Zabudowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi. Zabudowa zagrodowa – należy przez to rozumieć w szczególności…