Tag: poziom terenu

Słownik pojęć – Adaptacje projektów gotowych

Zabudowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi. Zabudowa zagrodowa – należy przez to rozumieć w szczególności…